Koszyk 0
Swanson
Kenay
Medverita
Dr. Jacobs
Mercola
Biooil
Olvita
Santini
Aura Herbals
EkaMedica
Makar
Targroch
wellU
Aliness
DietFood
DonumNaturea
Nutrivi

Regulamin sklepu

FIT-ZONE.PL
Regulamin Sprzedaży/ Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość obowiązujące od 25.12.2014 r.
I. Postanowienia Ogólne:
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży produktów oferowanych przez spółkę APEROL s.c. A.Pajor i B.Bubel z siedzibą w Myszkowie 42-300, ul.Słowackiego 88, (Przedsiębiorca: Ryszard Pajor, zarejestrowany w CEIDG o numerze REGON: 273939843, NIP: 6431237796; Przedsiębiorca: Beata Bubel, zarejestrowany w CEIDG o numerze REGON: 243311223, NIP: 5771212518) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującą się numerem NIP 5771976032 i REGON 243314753, z kapitałem zakładowym 5.000 zł, w całości wpłaconym (dalej jako: APEROL s.c.)
2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym FIT-ZONE.PL, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a APEROL s.c., zwaną dalej Sprzedawcą.
3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym FIT-ZONE.PL/ portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez APEROL s.c. jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
6. W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) APEROL s.c. A.Pajor i B.Bubel z siedzibą w Myszkowie 42-300, ul. Słowackiego 88 , (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej  https://www.fit-zone.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.
II. Przedmiot Sprzedaży
1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego FIT-ZONE.PL oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym FIT-ZONE.PL/na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl oraz Shopee.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
a) Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane. W przypadku perfum stosujemy definicje dla używanych nazw:
• PRODUKT (produkt sklepowy) to towar pełnowartościowy w oryginalnym opakowaniu najczęściej fabrycznie zafoliowany (zależne od polityki producenta).
• FLAKON - Unbox lub Tester jest to produkt w opakowaniu zastępczym lub zupełnie go pozbawiony, najczęściej bez korka lub zatyczki atomizera co powoduje niższą cenę. Na flakonie bądź opakowaniu mogą pojawić się napisy informujące o tym iż jest to tester. Jeśli unbox/tester posiada korek lub opakowanie będzie to zaznaczone w opisie przedmiotu Linia zapachowa oraz jego trwałość nie różnią się od normalnego produktu. Unbox/Tester nie jest normalnym produktem w rozumieniu dyrektyw Unijnych, tak więc sprzedajemy go jako przedmiot kolekcjonerski.
b) Sformułowanie "Najlepiej spożyć/zużyć przed" dla produktów spożywczych oznacza datę minimalnej trwałości : "Najlepiej spożyć przed". Dla pozostałych produktów należy czytać "Zużyć przed".
3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.)
4. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego FIT-ZONE.PL oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki (chyba, że jest to odrębnie zaznaczone).
5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego FIT-ZONE.PL.
6. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
a) przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata). Może być także dokonywana przez dostępnych na stronach WWW sklepu internetowego FIT-ZONE.PL lub portalu internetowego Allegro.pl oraz Shopee.pl Agentów Rozliczeniowych.
b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera,
c) w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości lub części ze środków pochodzących z kredytu lub leasingu,
d) kartą: Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercards, MasterCard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej do każdego zamówienia przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa APEROL s.c. do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną. Prosimy o sprawdzanie również skrzynki Spam.
12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli nadanego na adres: APEROL s.c. A.Pajor i B.Bubel, ul. Słowackiego 88, 42-300 Myszków lub elektronicznie na adres fitzone@fit-zone.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji APEROL s.c. traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.
13. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej lub karty kredytowej, Aperol s.c. ma prawo doliczyć opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Aperol s.c. kosztów transakcji, liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą lub kredytową jest wtedy wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
14. W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci transakcji poprzez serwis PayPal, Aperol s.c. dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez Aperol s.c. kosztów transakcji liczoną od wartości brutto zamówionego produktu lub zamówionych produktów. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez serwis PayPal jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.
15. Sprzedawca, wystawiając produkt na sprzedaż, może dodatkowo wskazać cenę referencyjną tego produktu lub sugerowaną cenę detaliczną, pod warunkiem, że cena taka jest stosowana przez dostawcę (producent, importer itd.). Sklep publikuje również dane o najniższej cenie sprzed 30 dni obowiązującej na fit-zone.pl w odniesieniu do danego Towaru oferowanego przez ten Sklep.
III. Realizacja zamówienia.
1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej http://fit-zone.pl/index.php?d=rejestracja lub poprzez dodanie produktów do koszyka bez rejestracji i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. Warunkiem świadczenia sprzedaży przez Sklep jest spełnienie wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sklepu przez Klienta tj. komputer, połączenie z siecią Internet, dostęp do poczty elektronicznej oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. Minimalne wymaganie techniczne wymagane do spełnienia to:
- Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX JavaScrip i Cookies lub
- Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i Cookies, Google Chrome, Safari, Opera,
- minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
a) dokonywania zakupów w sklepie internetowym FIT-ZONE.PL,
b) jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
c) jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
d) opiniowania produktów bez konieczności moderacji i akceptacji ze strony FIT-ZONE.PL,
e) prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego,
3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
a) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedawcy i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm.). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
• realizacji umowy przez Sprzedającego,
• informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy FIT-ZONE.PL.
b) powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego FIT-ZONE.PL,
c) może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
6. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7.  Akceptacja regulaminu odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie zakupu w serwisie Sprzedawcy. Odmowa akceptacji Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu FIT-ZONE.PL
8. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.fit-zone.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez zalogowanie stronie w serwisie firmy FIT-ZONE.PL.
9. W celu zakupu produktów w sklepie internetowym FIT-ZONE. PL należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.
10. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 21 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie może być anulowane. W przypadku zamówienia w serwisie Allegro po tym terminie występujemy do Allegro o anulowanie sprzedaży i zwrot prowizji.
11. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta.
12. Odbiór osobisty w magazynie:
a) magazyn jest czynny w dni robocze w godzinach od 7.00-15.00.
b) po informacji mailowej, że towar jest gotowy do wysyłki - Klient może odebrać przesyłkę przygotowaną w taki sposób, w jaki byłaby wysłana spedycją zewnętrzną (opakowanie: karton lub folia kurierska).
c) realizacja następuje w ciągu max.48h - w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
13. Sklep umożliwia wystawienie opinii, dotyczących produktów Kupującym jedynie w odniesieniu do produktów, które zostały przez nich zakupione w ramach sklepu fit-zone.pl. W tym celu, udostępnia się w ramach konta Kupującego opcję „oceń zakupy” w odniesieniu do produktów nabytych przez tego Kupującego. Korzystając z opcji „oceń zakupy” Kupujący powinni formułować swoje opinie w sposób odzwierciedlający ich faktyczną ocenę danego produktu, wskazując na dostrzeżone zalety lub wady nabytego produktu z perspektywy Kupującego.
IV. Dostawa.
1. Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym FIT-ZONE.PL oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki zamówienia za granicę, Klient powinien się skontaktować w celu ustalenia kosztów wysyłki.
2. Zakupione produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej: InPost lub Poczty polskiej albo Orlen Paczka we wskazanym przez Klienta miejscu. W przypadku przesyłek zagranicznych korzystamy z pośrednictwa FURGONETKA.PL oraz APACZKA.PL. Forma wysyłki determinuje czas jej dostarczenia (do tego czasu wliczane są tylko dni powszednie):
• przesyłka kurierska realizowana za pośrednictwem InPost jest dostarczana w ciągu 24h od nadania (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu dla Kuriera),
• przesyłka kurier48 realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej SA jest dostarczana w ciągu 48h (paczka nieodebrana i awizowana trafia do najbliższego urzędu pocztowego),
• e-przesyłka odbiór w punkcie kurier48 jest dostarczana za pośrednictwem Poczty Polskiej SA w ciągu 48h (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu komórkowego - Klient jest informowany przez pocztę o dotarciu paczki do wskazanego urzędu pocztowego za pośrednictwem sms'a. W przypadku braku wiadomości sms'owej po 48h od nadania paczki, prosimy o kontakt)
• przesyłka do paczkomatów jest realizowana za pośrednictwem InPost SA w ciągu max. 28h (prosimy o podanie aktualnego nr telefonu komórkowego - Klient jest informowany o kodzie dostępu do paczkomatu  za pośrednictwem sms'a)
• przesyłka do punktów Orlen Paczki jest realizowana za pośrednictwem ORLEN PACZKA w ciągu 48h.
3. Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany każdorazowo w podsumowaniu zamówienia, po wyborze lub potwierdzeniu opcji dostawy.
4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 5 dni roboczych. 90% naszych zamówień wysyłamy w ciągu 24h.  Maksymalny czas nadania przesyłki to 48h. Gdyby realizacja miała przekroczyć 48h (w przypadkach losowych, czy też braków magazynowych) powiadamiamy Klienta mailowo i Klient decyduje czy będzie oczekiwać na realizację czy wybiera natychmiastowy zwrot gotówki. Zamówienie złożone do godz. 11.00 jest przyjęte do realizacji tego samego dnia. Po tej godzinie, przyjęcie następuje dnia następnego. O przyjęciu do realizacji zamówienia decyduje wybrana forma płatności. Płatność dokonana za pośrednictwem Agentów Rozliczeniowych lub przesyłka pobraniowa jest przyjmowana do realizacji natychmiast od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku bezpośredniej wpłaty na rachunek bankowy – wysyłka jest realizowana po odnotowaniu wpływu na nasz rachunek.
5. W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
6. W przypadku dostarczenia przesyłki kurierem firmy InPost lub Poczta Polska SA odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
7.  Zaleca się, aby Klient dokonał sprawdzenia stanu paczki oraz jej zawartości bezpośrednio przy kurierze.  Sprawdzenie zawartości przesyłki jest możliwe po podpisaniu listu przewozowego, a w przypadku przesyłki za pobraniem po uregulowaniu płatności.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy: fitzone@fit-zone.pl.
9. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres mailowy fitzone@fit-zone.pl. Zaleca się, by w miarę możliwości Klient sporządził i dostarczył także dokumentację fotograficzną uszkodzeń.
10. W przypadku odbioru przesyłki za pośrednictwem paczkomatów operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., zatwierdzenie odbioru możliwe jest poprzez system informatyczny paczkomatu. Z chwilą zatwierdzenia odbioru przesyłki przez Klienta, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
11. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do stanu zewnętrznego opakowania przesyłki dostarczonej do paczkomatu operatora pocztowego INPOST Sp. z o.o., w celu ułatwienia i usprawnienia procedury reklamacyjnej zalecane jest:
a) wskazanie uszkodzenia pod kamerą monitoringu paczkomatu INPOST,
b) umieszczenia uszkodzonej, nieotwartej przesyłki w skrytce paczkomatu, w której pierwotnie się znajdowała i zamknięcia skrytki paczkomatu,
c) zgłoszenia tego faktu do FIT-ZONE.PL w ciągu 24 godzin od daty próby odbioru przesyłki poprzez maila na adres fitzone@fit-zone.pl, a także do INPOST Sp. z o.o. bezpośrednio przy próbie odbioru przy pomocy komunikatów wyświetlanych na ekranie systemu paczkomatu (zainicjowanie procesu reklamacyjnego).
12. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego, zaleca się zgłosić w ciągu 7 dni od daty odebrania przesyłki w najbliższym oddziale firmy INPOST Sp. z o.o. , w celu sporządzenia przez INPOST Sp. z o.o. protokołu szkody, a także zgłosić do FIT-ZONE.PL za pośrednictwem maila: fitzone@fit-zone.pl w ciągu 24 godzin od odebrania towaru.
13. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, APEROL s.c. może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.
V. Prawo do odstąpienia od umowy
1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby APEROL s.c. (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). APEROL s.c. umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres e-mail: fitzone@fit-zone.pl.
2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Formularz odstąpienia dostępny jest załącznikiem do tego Regulaminu.
3. Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
f) w której przedmiotem świadczenia są produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g) zawartej w drodze aukcji publicznej;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
6. Większość produktów dostępnych w sklepie internetowym fit-zone.pl posiada opakowania. Zaleca się nie wyrzucać opakowań przez okres 14 dni od doręczenia produktu.
7. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym. Zwracany przez Klienta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
8. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.
9. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
10. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
11. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt. 44-54 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). APEROL s.c. informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.)
12. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta lub jego rachunek bankowy.
VI. Reklamacje
1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
2. W przypadku wystąpienia powodów reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedawcą. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną.
3. W celu identyfikacji i usprawnienia procedury reklamacyjnej, Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji opisał powód mailowo.
4. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.
5. Reklamowany towar należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
6. W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres Sprzedającego.
7. Zaleca się, aby każdy Klient czytelnie oznaczył przesyłkę reklamacyjną napisem „Reklamacja”.
8. Brak opisu „Reklamacja” może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.
9. Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację wynik ekspertyzy.
10. Odbiór reklamowanego towaru następuje w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
11. Jeżeli produkty oferowane przez Sprzedawcę posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy: każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Powyższe postanowienie nie wyłącza, ani nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
12. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
13. Klient ma możliwość skorzystania z alternatywnych, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Klient będący konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu związanego z towarem lub usługą lub też do zwrócenia się z wnioskiem o podjęcie mediacji. Klient może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów).
14. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z realizacją zamówienia czy też towarem – prosimy o kontakt. Jednocześnie informujemy, że bezpodstawne wystawianie negatywnych komentarzy naruszające dobre imię firmy jest niedopuszczalne i ma następujące konsekwencje:
• - Art. 212. kk
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
• - Art. 26. Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 1. Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach,  świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy, podlega karze aresztu lub grzywny.
 2. Tej samej karze podlega, kto, w celu przysporzenia korzyści majątkowej lub osobistej sobie, swojemu przedsiębiorstwu lub osobom trzecim, rozpowszechnia nieprawdziwe lub  wprowadzające w błąd wiadomości o swoim przedsiębiorstwie lub przedsiębiorcy, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach  lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorcy lub przedsiębiorstwa.

POLITYKA PRYWATNOŚCI JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ REGULAMINU. AKCEPTUJĄC REGULAMIN, AKCEPTUJESZ JĄ JEDNOCZEŚNIE.

1. Dane administratora danych Osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Aperol s.c. A. Pajor i B. Bubel z siedzibą w Myszkowie 42-300, ul.Słowackiego 88, (Przedsiębiorca: Ryszard Pajor, zarejestrowany w CEIDG o numerze REGON: 273939843, NIP: 6431237796; Przedsiębiorca: Beata Bubel, zarejestrowany w CEIDG o numerze REGON: 243311223, NIP: 5771212518) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posługującą się numerem NIP 5771976032 i REGON 243314753, z kapitałem zakładowym 5.000 zł, w całości wpłaconym (dalej jako: APEROL s.c.)
2. Zasady przetwarzania danych osobowych.
Gdzie przechowujemy dane osobowe?
Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Polski i nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
Kto ma dostęp do Twoich danych?
Twoje dane są administrowane przez nas. Tym samym nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W określonych przypadkach Twoje dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały poniżej zdefiniowane, w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz poniżej.
Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe na mocy zawartych umów zgodnych z przepisami RODO. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi.
Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności
Jeżeli zajdzie konieczność zmian Polityki prywatności, jej obowiązująca wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce. Będziemy tam informować o wszystkich zmianach Polityki prywatności.
3. Twoje prawa w świetle przepisów RODO.
Prawo dostępu do danych
W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych przechowujemy. W tym celu możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres fitzone@fit-zone.pl, a my przekażemy Ci zwrotnie te informacje drogą mailową.
Prawo do przenoszenia danych
Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.
Prawo do poprawiania danych
Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli posiadasz konto w sklepie www.fit-zone.pl, możesz edytować nie tylko swoje dane osobowe, ale także zgody w ramach ustawień swojego konta.
Prawo do usunięcia danych
W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem następujących sytuacji:
- masz otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo;
- masz wobec nas nieuregulowaną należność, niezależnie od metody płatności
- jeśli dokonałeś jakikolwiek zakupów, zachowamy Twoje dane osobowe dotyczące transakcji w celach księgowych.
Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni
Masz prawo nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.
Możesz zrezygnować z otrzymywania materiałów marketingu bezpośredniego edytując ustawienia swojego konta na stronie www.fit-zone.pl.
Prawo do ograniczenia
Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:
- jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;

- jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych;
- jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.
Jak możesz korzystać ze swoich praw?
Aby się z nim skontaktować, wyślij e-mail na adres: fitzone@fit-zone.pl.
Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym
Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym. Możesz zgłosić skargę do GIODO, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4. Informacje handlowe i marketingowe.
Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?
Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert marketingowych pocztą e-mail i telefonicznie. Tylko wtedy, kiedy wyrazisz zgodę na taką formę komunikacji.
Jakie dane osobowe przetwarzamy?
Przetwarzamy następujące dane osobowe:
- dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
- dane demograficzne;
- jakie produkty i oferty zostały przez Ciebie pobrane do koszyka zakupów lub z niego usunięte.
Jeśli masz konto w naszym sklepie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z tym kontem, m.in.:
imię i nazwisko, adres, dane demograficzne, historia zakupów, sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.
Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?
Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usługi wymienionej powyżej. Umożliwiają one agencjom marketingowym, z którymi mamy podpisane odrębne umowy powierzenia przetwarzania danych, realizację naszych celów związanych z obsługą Twojej osoby oraz w zakresie wskazanym przez nas.Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji handlowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów – będą one do Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
Prawo do wycofania zgody
Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
Możesz zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych edytując ustawienia Twojego konta w zakładce ustawienia naszego sklepu.
Jak długo przechowujemy Twoje dane?
Będziemy przechowywać Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę.
5. Pliki cookies.
Cookies - oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.
Cookies Administratora - oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.
Cookies Zewnętrzne - oznacza cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony internetowej serwisu.
Jak używamy plików cookies?
Wykorzystuje dwa typy plików cookies:
- cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
- cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia. Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o Twojej preferowanej stronie startowej oraz przechowywania Twoich danych, jeśli przed zalogowaniem klikniesz opcję „Pamiętaj mnie”. Będziemy też używać plików cookies do zapisywania Twoich ulubionych produktów.
Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej. Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.
Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych kanałach komunikacji.
Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?
Wykorzystujemy cookies Własne w następujących celach:
a. Konfiguracji serwisu:
- Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
- Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
- Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik.
- Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
- Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
- Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
- Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
- Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
- Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.
- Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.
d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
- Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
e. Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
f. Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu reklam produktów i usług.
g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
Wykorzystujemy też cookies Zewnętrzne w następujących celach:
a. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych np. Google Analytics, Gemius Traffic.
b. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy.
c. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- plus.google.com,
- Facebook.com.
a. prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- ceneo.pl.
Czy możesz się na to nie zgodzić?
Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu tzn. w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Ciebie z serwisu. Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, jedynie gdy wyrazisz na to odrębną zgodę. Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Zastrzegamy sobie jedynie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.
Kto ma dostęp do moich danych?
Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

ZAŁĄCZNIK

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU - WZÓR
Miejscowość, data
Imię i nazwisko konsumenta
Adres zamieszkania
APEROL s.c. A.Pajor i B.Bubel
ul. Słowackiego 88
42-300 Myszków
                                                                           Oświadczenie
                                                       o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia___________ dotyczącej _________ * nazwa towaru
Proszę o zwrot środków przekazem pocztowym na adres_________________
lub na konto nr______________________* proszę wybrać właściwe
          
                                                                                     
podpis Konsumenta
/tylko jeżeli formularz wysyłany jest w wersji papierowej/

Formy dostawy w naszym sklepie

  • Poczta Polska
  • Paczkomaty
  • InPost

Ostatnio oglądane produkty